OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.32.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Wymiana parkietu w budynku OSP Polana

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie parkietu w sali głównej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Polanie.

Zakres zamówienia obejmuje:
  1. Wykonanie wylewki poziomującej - 145 m2,
  2. Ułożenie parkietu dębowego o wymiarach 30/6 i grubości 22 mm na powierzchni 195 m2. Parkiet należy przeszlifować oraz 3 krotnie pomalować,
  3. Zabejcowanie i montaż 77 mb listew przypodłogowych,
  4. Uporządkowanie miejsca objętego pracami remontowymi po zakończeniu prac. 
Zamawiający zapewni Wykonawcy materiał w postaci parkietu i listew przypodłogowych.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: Joanna Tetera tel. 33 8579-345
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 17.07.2015 r.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Wymiana parkietu w budynku OSP Polana 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 08.04.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 30.03.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:32 Wymiana parkietu w budynku OSP Polana
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:30.03.2015 09:41
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:21.04.2015 10:40