OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.33.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Warsztaty wyjazdowe badawczo-popularno-naukowe w specjalistycznych laboratoriach w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów wyjazdowych badawczo-popularno-naukowych w specjalistycznych laboratoriach, na uczelni wyższej technicznej znajdującej się na terenie województwa śląskiego.

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Nauka-drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

3. Uczestnikami warsztatów badawczo-popularno-naukowych będą uczniowie i uczennice z Gimnazjum nr 1 i 2 w Ustroniu.
1) Łączna ilość grup: 6,
2) Łączna ilość uczestników w 1 grupie: 12 osób,
3) Łączna ilość warsztatów badawczo-popularno-naukowych: 54, przy czym 1 warsztat = 3h (180min),
4) Każda grupa uczestników będzie uczestniczyć w 9 różniących się tematycznie warsztatach.

4. Warsztaty badawczo-popularno-naukowe winny być prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę z uczelni wyższej, technicznej.

5. Warsztaty badawczo-popularno-naukowe winny być o następującej tematyce i zakresie:
1) Wirtualne latanie
Zakres:
a) warsztaty winny być prowadzone w laboratorium wirtualnego latania z wykorzystaniem mobilnego symulatora lotów, będącego odwzorowaniem pełnej kabiny samolotowej,
b) warsztaty winny umożliwić uczestnikom korzystanie z urządzeń znajdujących się 
w symulatorze lotów,
c) uczestnicy winni mieć możliwość samodzielnego prowadzenia wirtualnego lotu 
w symulatorze lotów,
d) uczestnicy warsztatów winni zostać zapoznani z techniką pilotażu najpopularniejszych modeli samolotów oraz śmigłowców. 
2) Programowanie robotów na przykładzie klocków lego serii MindStorm
Zakres: 
a) wykonanie konstrukcji mechanicznej robota,
b) instruktaż jak napisać program dla robota z użyciem „klockowego” języka programowania NXT-G lub NXC,
c) uruchomienie robota – robot pozyska zdolność poruszania się oraz widzenia,
d) uczestnicy warsztatów winni nabyć umiejętność budowania prostych robotów, programowania oraz rozumienia funkcjonowania mikroprocesorów.
3) Człowiek – źródło informacji
Zakres:
a) wykorzystanie specjalistycznej aparatury biomedycznej, np.: pulsoksymetru, pulsomierza, EKG, dynamomierza, goniometru, wykonanie elektrookulografii,
b) uczestnicy warsztatów winni poznać zasady działania rozrusznika serca, stetoskopu oraz nauczyć się jak zmierzyć ciśnienie krwi,
c) uczestnicy warsztatów winni poznać odpowiedź na pytanie jak informacje zapisane 
w organizmie ludzkim można wykorzystać do lepszego poznania zasad jego funkcjonowania.
4) Elektronika samochodowa
Zakres:
a) warsztaty winny przybliżyć wiedzę z zakresu działania współczesnych pojazdów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad działania: silnika spalinowego,  czujników i układów wykonawczych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznych układów sterujących pracą silnika, urządzeń elektronicznych poprawiających bezpieczeństwo oraz komfort jazdy, diagnostyki pojazdów,
b) praca w laboratorium z wykorzystaniem stanowiska demonstracyjnego prezentującego funkcjonowanie systemu sterowania pracą silnika, panelami zawierającymi różnego rodzaju czujniki oraz układy wykonawcze stosowane w przemyśle samochodowym, urządzeniami diagnostycznymi.
5) Nie taki mikrokontroler straszny jak go malują;
Zakres:
a) uczestnicy warsztatów winni poznać pracę mikrokontrolerów znajdujących się 
w urządzeniach powszechnego użytku, np. telefonach komórkowych, telewizorze, radiu, pralce automatycznej, mikrofalówce, zegarze z budzikiem,
b) uczestnicy warsztatów winni poznać zagadnienia związane z projektowaniem prostych układów sterujących w oparciu o mikrokontrolery, tworzenia dla nich oprogramowania oraz ich programowania,
c) przedstawienie sposobu opracowania programu sterującego począwszy od wymyślenia algorytmu działania urządzenia poprzez napisanie programu i jego zamianę na język zer 
i jedynek zrozumiały dla mikrokontrolera,
d) każdy uczestnik warsztatów, pod kontrolą prowadzących, winien móc samodzielnie zaprojektować własny układ sterujący, napisać program, zaprogramować mikrokontroler 
i sprawdzić praktyczne działanie układu.
6) Mikrosław Sterownik do usług – czyli jak z pomocą drabiny umyć samochód, okiełznać taśmociąg i napić się coca-coli
Zakres:
a) zapoznanie uczestników warsztatów z działaniem sterowników programowalnych, a w szczególności z ich programowaniem,
b) uczestnicy warsztatów winni poznać podstawowe pojęcia z techniki sterowników programowalnych i z algebry Boole’a,
c) uczestnicy warsztatów winni mieć możliwość własnoręcznego napisania pod kontrolą prowadzących, programu sterującego dla prostego obiektu.
7) Każdy woli zagrać na swojej konsoli – czyli jak w godzinę poznać układy programowalne, zaprojektować prostą grę telewizyjną, a przy tym nieźle się bawić
Zakres:
a) uczestnicy warsztatów winni zostać zapoznani z układami logiki programowalnej,
b) uczestnicy winni poznać podstawowe pojęcia z techniki cyfrowej oraz uzyskać niezbędną wiedzę z zakresu algebry Boole’a,
c) uczestnicy warsztatów winni mieć możliwość samodzielnego stworzenia prototypu scalonego układu cyfrowego oraz jego uruchomienia,
d) uczestnicy winni mieć zapewnioną możliwość korzystania z narzędzi graficznych do rysowania schematów, umożliwiających uczestnikom warsztatów stworzenie własnej konsoli do gier.
8) Budujemy miasto;
Zakres:
a) uczestnicy warsztatów winni poznać podstawowe elementy miasta i zasady jego funkcjonowania,
b) uczestnicy warsztatów winni zostać zapoznani z możliwościami odwzorowania planu miasta w formie graficznej (mapy) lub przestrzennej (makiety),
c) uczestnicy warsztatów winni samodzielnie w grupach wykonać przestrzenną makietę fragmentu miasta wykorzystując elementy z tektury, styroduru, sznurka, styropianu oraz innych; zadanie winno mieć na celu zwrócenie uwagi na funkcje jakie powinno pełnić miasto i procesy, które wpływają na rozwój miast.
9) Od pomysłu do wykonania modelu 3D;
Zakres:
a) uczestnicy warsztatów posiądą wiedzę na temat technologii oraz prototypowania przedmiotów,
b) uczestnicy warsztatów winni mieć możliwość samodzielnego modelowania prostych obiektów 3D oraz uczestniczenia w prezentacji możliwości ich wykonania, dzięki sterowanym cyfrowo maszynom CNC - wycinanie, frezowanie, druk 3D,
c) uczestnicy warsztatów winni zostać zapoznani z zasadami funkcjonowania oprogramowania wykorzystywanego do modelowania i przygotowania prefabrykacji: Autodesk, Megaplot, Rhino, SkechUP,
d) uczestnicy winni mieć możliwość samodzielnego składania wyciętych elementów modeli 3D,
e) uczestnicy warsztatów winni mieć możliwość odwiedzenia „Jaskini 3D”, poznać zasady jej działania.

6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:
1) specjalistyczne laboratoria dydaktyczno-doświadczalno-badawcze,
2) specjalistyczne pomoce dydaktyczne wspomagające uczenie, projektowanie, badanie i wykonanie:
a) układów sterowania,
b) sterowników przemysłowych,
c) układów logiki programowalnej,
d) systemów chipowych,
e) specjalistycznej aparatury biomedycznej umożliwiającej konstruowanie systemów cyberfizycznych,
f) modułów 3D i drukarek 3D,
g) samochodu elektrycznego,
h) symulatora lotów.
3) materiały, które będą praktycznie wykorzystywane przez uczestników warsztatów,
4) wyspecjalizowana kadrę wyższej technicznej uczelni, prowadzącej warsztaty.

7. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, 
a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2015 r.
2) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z miesięczną kartą czasu pracy.

8. Wiedza i doświadczenie:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługę polegającą na prowadzeniu warsztatów badawczo-popularno-naukowych lub warsztatów o podobnym zakresie jak w zamówieniu w wymiarze łącznym min. 10 warsztatów.
2) Wykonawca wykaże się dysponowaniem odpowiedniej kadry do przeprowadzenia warsztatów tj:
a) minimum 1 osobą o stopniu naukowym profesora z obszaru elektroniki,
b) minimum 9 osobami o stopniu naukowym doktora z obszaru elektroniki, informatyki.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Agata Markiewicz tel 33 8579-341
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
 „ Konkurs - Warsztaty wyjazdowe badawczo-popularno-naukowe w specjalistycznych laboratoriach w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu”.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 07.04.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 30.03.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:33 Warsztaty wyjazdowe badawczo-popularno-naukowe w specjalistycznych laboratoriach w ramach projektu „Nauka drogą do sukcesu”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:30.03.2015 13:06
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:08.05.2015 08:27