OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr P7.ZP.271.3.01.2015

Dyrektor Przedszkola nr 7 w Ustroniu, 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego 16 
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa pomocy do integracji sensorycznej z elementami sali doświadczania świata

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy do integracji sensorycznej z elementami sali doświadczania świata do Przedszkola nr 7 w Ustroniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Jolanta Heller tel 33 8547-702 
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Termin realizacji: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Gwarancja: 36 miesięcy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „ Konkurs - Dostawa pomocy do integracji sensorycznej z elementami sali doświadczania świata

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 09.04.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej ofertyUstroń, dn. 01.04.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:P7 01 Dostawa pomocy do integracji sensorycznej z elementami sali doświadczania świata
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:01.04.2015 14:55
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:04.05.2015 11:35