OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa kserokopiarki cyfrowej z możliwością drukowania sieciowego dla Urzędu Miasta Ustroń

Zakres prac: Specyfikacja techniczna kserokopiarki cyfrowej.

Prędkość kopiowania/drukowania           minimum 40 kopii/min A4

Rozdzielczość                                      minimum 600x600 dpi

Rozmiar oryginałów                               max. A3

Format kopii                                         od A6 do A3

Materiały do kopiowania            papier standardowy (60-80 g/m2),

                                                           papier gruby do do 200 g/m2, kolorowy,

                                                           folia, kalka, etykiety

Czas uzyskania pierwszej kopii             co najmniej 5 sek.

Pojemność papieru kaset                      minimum 1000 arkuszy + podajnik ręczny Ciągłe kopiowanie                                                                             1 – 999 kopii

Zmniejszanie /powiększanie                  25% - 400% z krokiem 1%

Funkcje                                                           rozpoznawania rozmiaru oryginału, automatycznego wyboru papieru,

                                                           automatycznego i ręcznego ustawiania   stopnia reprodukcji w celu                                                                    uzyskania kopii             o żądanym wymiarze, wybielania krawędzi,                                                                               automatyczne wyłączenie kopiarki, automatyczne przełączenie szuflad

Dupleks                                               standartowy zespół kopiowania dwustronnego

RADF                                                  podajnik dokumentów dwustronnych

Sortowanie

Kody dostępu

Wyświetlacz w j. polskim

Dane drukarki sieciowej                         drukowanie dwustronne

                                                           automatyczny podajnik dokumentów pamięć min 64 MB

                                                           możliwość współpracy z sieciami Windows 9X/XP, Nowell język PCL 5/6,

                                                           serwer wydruku

Podstawa pod kserokopiarkę.                           

W cenie kopiarki:                                  dostawa, uruchomienie i przeszkolenie.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – dostawa kserokopiarki

Wymagany termin realizacji zamówienia:               14.07.2005r.                                                 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek             tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych                 Anna Raszka                        tel. 33 8579-315

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 01.07.2005r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________80 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik 0.8 odpowiadający
wadze kryterium CENA.

2. GWARANCJA na kserokopiarkę zgodnie z formularzem oferty waga kryterium _________ 5 %.

Za zaoferowanie terminu gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące oferent otrzymuje 0 pkt. za każde wydłużenie terminu gwarancji o 12 miesięcy oferent uzyskuje dodatkowo 5 pkt. Suma punktów nie może być większa niż 10 pkt.

           Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik 0.05 odpowiadający
           
wadze kryterium GWARANCJA.

4. SERWIS bezpłatny w okresie gwarancji zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ______5%.
           
Za zaoferowanie czasu reakcji na zawiadomienie o awarii (czas od powiadomienia telefonicznie          wykonawcy o awarii do czasu stawienia się w siedzibie zamawiającego)

2 godziny        -           10 pkt.           

4 godziny        -           5 pkt.             

6 godzin          -           2 pkt.             

pow. 6 godzin -           0 pkt.

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik 0,05 odpowiadający kryterium  serwis.

5. KOSZTY EKSPLOATACJI kserokopiarki zgodnie z formularzem oferty waga kryterium _10%

Sposób przyznawania punktów - na podstawie kosztu wykonania jednej kopii A4 określonej w formularzu oferty

 

Najniższy koszt wykonania jednej kopii A4            x 10 pkt.

KE = ―――――――――――――――――――

Koszt wykonania jednej kopii A4 ocenianej oferty

Uzyskane w ten sposób punkty KE  będą pomnożone przez współczynnik 0.1 odpowiadający wadze kryterium KOSZTY EKSPLOATACJI.

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 01.07.2005r. o godzinie 11:00.

                                                          

Termin i miejsce podpisania umowy Urząd Miasta Ustroń lok. 33 dzień 01.07.2005r. godz. 15:00

Ustroń, dn. 23.06.2005r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa kserokopiarki cyfrowej z możliwością drukowania sieciowego dla Urzędu Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:23.06.2005 12:03
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:01.07.2005 14:49