OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont dachu w Gimnazjum nr 1 w Ustroniu

Miejsce wykonywania Ustroń ul. Partyzantów

Wielkość lub zakres zamówienia: Zamówienie polega na:

Z uwagi na przecieki z dachu budynku gimnazjum opracowano projekt remontu dachu. Projekt remontu podzielono na etapy. W projekcie i kosztorysach wydzielono osobno dachy nad przewiązką, aulą, poddaszem technicznym i salą gimnastyczną. W dachu poddasza technicznego osobno przewidziano montaż klapy oddymiającej. Przedmiot zamówienia obejmuje remont dachu nad poddaszem technicznym z montażem klapy dymowej. Z uwagi na obecność koszy spływowych i sąsiedztwo zbiorników rynnowych ta część dachu jest miejscem newralgicznym dla całego dachu. Wymiary dachu nad poddaszem technicznym 12,60x18,24m. Spadek dachu 25 stopni, a w sąsiedztwie klapy oddymiającej 6 stopni. Przewiduje się demontaż istniejącego pokrycia z blachy, łat drewnianych oraz folii. Po poprawieniu ułożenia i uzupełnieniu istniejącego ocieplenia ułożona zostanie nowa folia (Draftex plus). Ponad nią wykonana będzie przestrzeń wentylacyjna (nowe kontrłaty i łaty oraz płyty OSB gr. 1,5cm). Dach zostanie przekryty papą termozgrzewalną. Od dołu wykonana zostanie podbitka drewniana okapu. W ramach robót wykonane zostaną wszelkie prace towarzyszące (zabezpieczenia, rusztowania, demontaż i ponowny montaż rynien i instalacji odgromowej, obróbek kominów) z montażem wywietrzaków firmy Tegola (standard i special) i wywietrzników kalenicowych. W zakres robót wchodzi także montaż klapy dymowej. Realizacja robót budowlanych „na gotowo”, ze zgłoszeniem robót i przekazaniem obiektu do użytkowania. Prace w uzgodnieniu z dyrekcją Gimnazjum nr 1.

Termin wykonania: okres sześciu tygodni od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 0 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówień o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (wykonanie robót budowlanych - dekarskich) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 20.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat.

Referencje – oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 20.000 zł wymienione w formularzu „Wykaz prac”

Sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 20.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

Kryteria oceny ofert: Cena - 95% Gwarancja - 5%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 15.07.2005, cena specyfikacji 0 PLN

Termin składania ofert: 15.07.2005 godzina 10:00 Urząd Miasta Ustroń lok. 33 Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15.07.2005 godz. 11:00, Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 1

Data ogłoszenia: 29.06.2005r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont dachu w Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:29.06.2005 15:22
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:29.06.2005 15:22