OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZETARG NIEOGRANICZONY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, e-mail kerix@poczta.onet.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa drogi miejskiej w Ustroniu Polanie

Miejsce wykonywania Ustroń Polana

Wielkość lub zakres zamówienia: Charakterystyka zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

·       Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi w ilości około 963 m3

·       Roboty drogowe wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa wiążąca po zagęszczeniu 6 cm około 1306 m²;

·       Roboty drogowe wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych warstwa ścieralną po zagęszczeniu 5 cm około 1486 m²;

·       Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce piaskowej około 470 m²

·       Roboty pomiarowe

·       Zgłoszenie przystąpienia do realizacji robót w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, a po zakończeniu robót skompletowanie dokumentów pod uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) Wymagane wadium: 5000 zł

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

1. Personel - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 15 osób. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, – aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2000 – 2004), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa lub remont dróg). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 300 000 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 300 000 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Opinia banku - oferent musi przedstawić opinię banku potwierdzającą zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 200.000 zł. 6. Termin płatności faktury 30 dni.

Kryteria oceny ofert: Cena - 95% Gwarancja - 5%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 09.08.2005, cena 20 PLN

Termin składania ofert: 09.08.2005 godzina 10:00 lokal 33.

Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.08.2005 godz. 11:00, Urząd Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 1

Data wysłania ogłoszenia: 15.06.2005r

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa drogi miejskiej w Ustroniu Polanie
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:30.06.2005 15:49
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:12.08.2005 15:24