OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.41.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G) przy ul. Katowickiej w Ustroniu. Zamówienie obejmuje wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej na podbudowie zgodnie z załączonym szkicem.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wnioski zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: Jarosław Pobożny tel. 33 8579-331
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G)”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 05.05.2015 r. do godz. 10:00
.
Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 23.04.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:41 Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor F/G)
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:23.04.2015 13:17
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:21.05.2015 08:22