OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.43.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przepustu na rowie melioracyjnym R-5 w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu w ramach zadania: „Budowa przepustu na cieku bez nazwy w obrębie działek nr ewid. 3955/3 3949 przy ul. Leśnej”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na zabezpieczeniu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przepustu na rowie melioracyjnym R-5 w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu w ramach zadania: „Budowa przepustu na cieku bez nazwy w obrębie działek nr ewid. 3955/3 3949 przy ul. Leśnej”.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie przepustu z rur DN 600mm o długości 10,00m oraz umocnienie dna i skarp rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi na długości 10,4 m.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.07.2015 r.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Budowa przepustu na cieku bez nazwy w obrębie działek nr ewid. 3955/3 3949 przy ul. Leśnej”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 07.05.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty
Ustroń, dn. 29.04.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:43 Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przepustu na rowie melioracyjnym R-5 w rejonie ul. Leśnej w Ustroniu w ramach zadania: „Budowa przepustu na cieku bez nazwy w obrębie działek nr ewid. 3955/3 3949 przy ul. Leśnej”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:29.04.2015 10:58
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:21.05.2015 08:21