OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.45.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1. W ramach opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń” przewiduje się wykonanie następującego zakresu rzeczowego:
1) Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Ustroń” zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW - załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/9.3/2013 (zał. Nr 3) - który będzie obejmował cały obszar geograficzny miasta i uwzględniał działania (inwestycyjne i nieinwestycyjne) na szczeblu lokalnym, wskazywał ich źródła finansowania, a także podział obowiązków oraz sposób monitorowania i ewaluacji planu.
2) Opracowanie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście, w poszczególnych sektorach i obiektach oraz zawierającej inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, poprzez:
a) opracowanie wzoru ankiety inwentaryzacyjnej, w ramach której będą gromadzone dane będące identyfikacją funkcjonujących systemów grzewczych oraz rozpoznanie planów i potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji budynków, a także charakterystyki źródeł ciepła (stan istniejący i przewidywany) oraz określenie technicznych możliwości modernizacji istniejących systemów grzewczych, charakterystyki przewidywanych przedsięwzięć modernizacyjnych takich jak: wymiana źródeł ciepła, wykorzystanie OZE, termomodernizacja. Wzór ankiety podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,
b) wykonanie inwentaryzacji (zgodnie z ww. ankietą) obiektów, które są emitorami zanieczyszczeń do atmosfery. Inwentaryzację zużycia energii w nieruchomościach - próba populacyjna (na terenie miasta Ustroń należy przeprowadzić z podziałem na sektory: obiekty komunalne, budownictwo mieszkaniowe, oświetlenie uliczne, transport, produkcja energii, dystrybucja ciepła i gazu). Inwentaryzacja zużycia energii pozwoli na określenie emisji CO2 i analizę możliwości redukcji emisji zanieczyszczeń. Inwentaryzację należy przeprowadzić w obecności właściciela nieruchomości bazując na otrzymanych od niego danych oraz własnych oględzinach. Pozyskane dane podczas inwentaryzacji powinny być możliwe jak najdokładniejsze, a sposób sporządzenia inwentaryzacji powinien być dokładnie udokumentowany. Obszar opracowania winien obejmować cały obszar Miasta Ustroń,
c) informacje przekazane przez Urząd Miasta Ustroń dotyczące obiektów będących własnością Miasta w zakresie systemów grzewczych i zużycia energii w budynkach oraz w zakresie infrastruktury oświetleniowej; przygotowanie elektronicznej bazy danych - w postaci arkusza kalkulacyjnego Excel – na podstawie ankiety inwentaryzacyjnej, przeprowadzonych badań i obliczeń. Zakres bazy musi być uzgodniony z Zamawiającym,
d) udostępnienie opracowanej bazy danych wraz z możliwością jej edycji. Utworzona baza danych służyć będzie programowaniu działań mających na celu: redukcję emisji CO2, monitoring i zarządzanie zużyciem nośników energii. Ponadto będzie narzędziem umożliwiającym pomiar efektów realizacji działań ujętych w przyjętym dokumencie. Aplikacja powinna dać możliwość generowania szczegółowych raportów wraz z wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami w wersji tradycyjnej (papierowej) w formie raportu z inwentaryzacji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Miasta Ustroń.(w formie tabeli),
e) przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej, pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizacje zadań wskazanych w planie,
f) Przeprowadzenie w razie konieczności spotkania z mieszkańcami w celach prezentacji założeń „Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Ustroń”,
g) Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko dla ”Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Ustroń” – po wcześniejszym uzgodnieniu jej zakresu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Ewentualne opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Ustroń” jeśli zaistnieje taka koniczność. Przekazaniem Zamawiającemu kompletu dokumentacji potwierdzającej jej przeprowadzenie.
3) Działania zawarte w ww. planie mają być spójne z:
a) „Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” przyjętym 17 listopada 2014 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego,
b) „Programem ochrony środowiska dla miasta Ustroń na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018-2021,
c) zobowiązaniami redukcyjnymi określonymi przez ratyfikowany przez Polskę Protokół z Kioto,
d) pakietem klimatyczno-energetycznym UE.
4) Zakres realizacji usługi obejmuje również: 
a) Przygotowanie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzania badań, ankiet i analiz oraz prezentacji multimedialnych,
b) Przygotowanie wzorów pism m.in. wystąpień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu, zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania,
c) Prezentację „Planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Ustroń” na Komisjach Rady Miasta Ustroń oraz w razie potrzeby na sesji Rady Miasta Ustroń,
d) Przygotowanie pełnej wersji opracowania oprawionej w formie książkowej w formacie A4 – w ilości 3 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (w formacie PDF z prawem do wyszukiwania, drukowania, kopiowania oraz w formacie doc. lub odt., rastrowe rysunki dodatkowo w formacie PNG lub JPG).
5) Termin realizacji zadania: do 31.12.2015 roku – data oddania ostatecznej wersji opracowania

2. W ramach opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Ustroń” przewiduje się wykonanie następującego zakresu rzeczowego:
1) Opracowanie „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Ustroń” który będzie obejmował cały obszar geograficzny miasta,
2) Opracowanie ankiet i materiałów informacyjnych,
3)  Określenie charakterystyki źródeł ciepła (stan istniejący i przewidywany),
4) Określenie technicznych możliwości modernizacji istniejących systemów grzewczych,
5) Charakterystyka przedsięwzięć modernizacyjnych,
6) Oszacowanie efektu ekologicznego dla obszaru gminy,
7) Określenie niezbędnych nakładów inwestycyjnych,
8) Analizę ekonomiczną realizacji Programu,
9) Optymalizację finansowania Programu (określenie źródeł finansowania),
10) Określenie wstępnych zasad formalno – technicznych realizacji Programu,
11) Opracowanie założeń rzeczowo-finansowych realizacji Programu,
12) Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko dla ”Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń” – po wcześniejszym uzgodnieniu jej zakresu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Ewentualne opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Ustroń” jeśli zaistnieje taka koniczność. Przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji potwierdzającej jej przeprowadzenie.
13) Zakres realizacji usługi obejmuje również:
a) Przygotowanie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzania badań, ankiet (po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym),
b) Przygotowanie wzorów pism m.in. wystąpień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu, zaopiniowania projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” wraz z prognozą oddziaływania,
c) Prezentację „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” na Komisjach Rady Miasta Ustroń oraz w razie potrzeby na Sesji Rady Miasta,
d) Przygotowanie pełnej wersji opracowania oprawionej w formie książkowej w formacie A4 – w ilości 3 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie PDF z prawem do wyszukiwania, drukowania, kopiowania oraz w formacie doc. lub odt., rastrowe rysunki dodatkowo w formacie PNG lub JPG).
14) Termin realizacji zadania: do 30.08.2015 roku – data oddania ostatecznej wersji opracowania

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Justyna Stępień tel. 33 8579-313, 
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia:
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ustroń - do dnia 31.12.2015 r.
- Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Ustroń - do dnia 30.08.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: "Konkurs - Opracowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 07.05.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 29.04.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:45 Opracowanie „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:29.04.2015 13:06
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:21.05.2015 08:23