OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.46.2015
 
Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:
 
„Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ustroń”
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na utrzymaniu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na wybranych drogach osiedlowych na terenie Miasta Ustroń.
Zakres robót obejmuje:
1) czyszczenie ciągów kanalizacji deszczowej,
2) czyszczenie studni kanalizacyjnych,
3) udrażnianie kanalizacji deszczowej,
4) bieżące wykonywanie monitoringu całej sieci kanalizacyjnej po jej wyczyszczeniu i udrożnieniu oraz  przedstawienie Zamawiającemu zapisu przebiegu monitoringu wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej na nośniki CD/DVD w standardowym formacie zapisu (.avi lub mpg/mpeg).
 
Zamówienie zostało podzielone na etapy i obejmuje odpowiednio:
Etap I – wykonanie prac, o których mowa powyżej na osiedlu „Generałów” - kanalizacja wykonana z rur Ø 300 mm o długości ok. 1010 m,
Etap II – wykonanie prac, o których mowa powyżej na osiedlu „Hermanice” - kanalizacja wykonana z rur Ø 200 mm do Ø 600 o łącznej długości ok.1751 m.
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 
- Czyszczenie kanalizacji deszczowej na osiedlu „Generałów” - do 15.06.2015 roku
- Czyszczenie kanalizacji deszczowej na osiedlu „Hermanice” - do 15.07.2015 roku
 
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ustroń”
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 14.05.2015 r. do godz. 10:00.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty
 
 
Ustroń, dn. 06.05.2015 r.
 
 
 
 
 
 
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia.
Dotyczy konkursu ofert na 
 
Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ustroń
 
W związku z doprecyzowaniem zakresu zamówienia przewidzianego do realizacji i wyceny Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego postępowania zakres prac obejmuje zarówno czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wszystkich zlokalizowanych w jej ciągu studni kanalizacyjnych, zgodnie z załączonymi do dokumentacji konkursowej mapami.
Mając na uwadze fakt, że przedmiot zamówienia należy określić jednoznacznie i w sposób nie powodujący powstania wątpliwości Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza nowy formularz cenowy, który należy dołączyć do oferty.
 
Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert. 
Oferty należy złożyć w sposób opisany w ogłoszeniu o konkursie ofert, do godziny 10:00 w dniu 15.05.2015 roku.
 
 
 
Ustroń 12.05.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:46 Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:06.05.2015 11:36
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:09.06.2015 15:04