I. Głosowanie na terenie miasta Ustroń w obwodzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze miasta Ustroń, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców w mieście Ustroń na własny wniosek, będzie ujęty z urzędu w spisie wyborców sporządzonym dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

II. Głosowanie w wybranym przez siebie obwodzie, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wyborca, który nie złożył do dnia 5 maja 2015 r. wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na terenie miasta Ustroń (innym niż właściwy dla jego miejsca zamieszkania). Wniosek taki może złożyć do dnia 19 maja 2015 r, w UM Ustroń, pok. nr 2.

UWAGA!
Osoby wpisane do spisu wyborców na swój własny wniosek przed pierwszym głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym samym spisie, właściwym dla ponownego głosowania. Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy lub od konsula, który sporządził spis wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

III. Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć w UM Ustroń, pok nr 2 do dnia 22 maja 2015 r. Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia oraz upoważnienie, w którym należy wskazać: imię, nazwisko, nr PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostaje skreślony ze spisu wyborców, w którym był ujęty w pierwszym głosowaniu w dniu 10 maja 2015 r.

Wyborcy, którzy złożyli wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przed pierwszym głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. i otrzymali dwa zaświadczenia, mogą wziąć udział w ponownym głosowaniu wyłącznie na podstawie otrzymanego wcześniej zaświadczenia o prawie do głosowania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia uprawniającego do głosowania w ponownym głosowaniu. W przypadku utraty zaświadczenia (niezależnie od przyczyny) nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w obwodzie właściwym dla dla miejsca stałego zamieszkania.

IV. Głosowanie korespondencyjne.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem w dniu 10 maja 2015 r. również w ponownym głosowaniu będą głosowali korespondencyjnie.Burmistrz Miasta Ustroń prześle pakiety wyborcze na ten sam adres, na który zostały wysłane przed pierwszym głosowaniem. Natomiast wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego do dnia 27 kwietnia 2015 r., może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu.

Zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu należy zgłosić najpóźniej do dnia 14 maja 2015 r.  do UM Ustroń ustnie, pisemnie, telefaksem lub elektronicznie.

V. Głosowanie przez pełnomocnika.

Wyborcy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone przed dniem pierwszego głosowania będą mogli głosować na podstawie aktu pełnomocnictwa (przekazanego obwodowej komisji wyborczej w dniu pierwszego głosowania) również w ponownym głosowaniu.

Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa  do głosowania przed pierwszym głosowaniem przed ponownym głosowaniem składa wniosek do Burmistrza Miasta Ustroń w terminie do dnia
15 maja 2015 r.
Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - UM Ustroń
Informację opublikował:Marcin Chmiel
Data publikacji:12.05.2015 09:41
Informację aktualizował:Marcin Chmiel
Data aktualizacji:12.05.2015 12:32