OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.47.2015
 
Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:
 
Remont chodnika wzdłuż ul. Hutniczej  w Ustroniu
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie chodnika wzdłuż ul. Hutniczej w Ustroniu o powierzchni 191 m2.
Zakres zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe, ziemne, ułożenie obrzeży o wy. 8x25 cm dł. 184 mb na ławie betonowej, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej o pow. 191 m2, wykonanie trawników parkowych, roboty towarzyszące. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 
Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wnioski zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.06.2015 roku.
 
Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.
 
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Remont chodnika wzdłuż ul. Hutniczej  w Ustroniu”
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 20.05.2015 r. do godz. 10:00.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 
Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty
 
 
Ustroń, dn. 12.05.2015 r.
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:47 Remont chodnika wzdłuż ul. Hutniczej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:12.05.2015 11:28
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:02.06.2015 08:15