OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
nr ZP.271.3.49.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
informuje o udzieleniu zamówienia na:

Wykonanie projektu budowlanego zamiennego z uzyskaniem stosownych opinii, uzgodnień i pozwolenia na budowę, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego zamiennego z uzyskaniem stosownych opinii, uzgodnień i pozwolenia na budowę, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”
Zakres prac projektowych obejmuje część środkową oraz północną tj.: boisko trawiaste o wymiarach podstawowych 68xl05m z drenażami i podbudową, widownię wolnostojącą zadaszoną w konstrukcji metalowej dla maksymalnie 660 osób, wolnostojący budynek zaplecza techniczno¬socjalnego (ok. 23x13m), kasa biletowa, boisko o nawierzchni sztucznej (jak na boisku treningowym) o wymiarach ok. 45x20m i kontener magazynowy. W projekcie ujęte zostaną wszelkie pozostałe elementy infrastruktury, takie jak sieci podziemne, dojazdy i parkingi, zasilanie energetyczne i gazowe, oświetlenie terenu, zabudowa piłkochwytów i budowa ogrodzenia, odwodnienie terenu, nawadnianie boiska itp. Projektowane prace pozwolą użytkować jako całość boisko trawiaste z boiskiem treningowym i infrastrukturą od strony północnej. Projekt obejmował będzie wyposażenie budynków oraz boisk. Nie przewiduje się wykonywania oświetlenia boiska trawiastego. Do ogrzewania budynku zaplecza techniczno-socjalnego przewiduje się zastosowanie tradycyjnego kotła gazowego i grzejników. W części kosztorysowej ujęte zostaną niezbędne prace związane z rozbiórkami kolidujących obiektów budowlanych. 

Termin realizacji zamówienia:
Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu prac projektowych - do 120 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego prawomocnej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: 
ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami) § 13 ust. 1 lit. a)

Data udzielenia zamówienia: 07.05.2015 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 
Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna ALMA Projekt mgr inż. arch. Maciej Kolesiński
41-260 Sławków ul. Wrzosowa 35

Cena wybranej oferty: 61 500,00 zł brutto

Ustroń, dn. 07.05.2015 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:49 Wykonanie projektu budowlanego zamiennego z uzyskaniem stosownych opinii, uzgodnień i pozwolenia na budowę, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Rewitalizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Ustroniu”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:20.05.2015 11:19
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:20.05.2015 11:19