OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr SP2.ZP.271.3.02.2015
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 31
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:
 
Zakup szorowarki ręcznej (głowica dyskowa) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu - zakup inwestycyjny jednostek budżetowych
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki szorowarki ręcznej (głowica dyskowa) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz przeszkoleniem wybranych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Szorowarka prowadzona ręcznie (głowica dyskowa) 
1. Dane techniczne: 
a) szerokość szorowania: min. 510 mm,
b) szerokość odsysania: min. 850 mm,
c) zbiornik wody czystej: min. 40 l,
d) zbiornik wody brudnej: min. 40 l,
e) prędkość obrotowa szczotki: min. 180 obr./min,
f) nacisk szczotki: 20 - 50 g/cm2,
g) częstotliwość: 50 - 60 Hz,
h) napięcie: 230 - 240 V,
i) moc silnika: max. 1300 W,
j) ciężar: max. 70 kg,
2. Wymagane wyposażenie i funkcje: 
a) szczotka tarczowa,
b) system zbiornik w zbiorniku,
c) talerz napędowy padów,
d) łukowa belka ssąca min. 850 mm,
e) automatyczne czyszczenie zbiornika po pracy  - klapka z systemem opłukiwania zbiornika,
f) po 5 sztuk padów: białych, zielonych, czerwonych i czarnych 
 
Zamówienie obejmuje również przeszkolenie wybranych pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert o lepszych parametrach niż wymagane. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Zaoferowany sprzęt musi spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w niniejszym ogłoszeniu lub posiadać lepsze parametry. Sprzęt wydany zostanie Zamawiającemu w opakowaniu fabrycznym wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru. Do protokołu muszą być załączone dokumenty gwarancyjne . Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE.
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Grażyna Tekielak tel. 33 8542-545
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 07.07.2015 roku.
 
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Zakup szorowarki ręcznej (głowica dyskowa) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu - zakup inwestycyjny jednostek budżetowych”
 
Termin gwarancji: 24 miesiące
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 28.05.2015 r. do godz. 10:00.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty
 
 
 
 
Ustroń, dn. 20.05.2015 r.
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SP2 02 Zakup szorowarki ręcznej (głowica dyskowa) dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu - zakup inwestycyjny jednostek budżetowych2
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:20.05.2015 11:26
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:16.06.2015 12:34