OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ŻM.ZP.271.3.01.2015
 
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Ustroniu, ul. Gałczyńskiego 43, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:
 
Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wymianą windy towarowej w budynku Żłobka Miejskiego w Ustroniu, w ramach zadania pn. „Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim”.
 
Roboty budowlane obejmują: rozbiórkę w niezbędnym zakresie ścian i nadproży szybu windowego, rozbiórkę drzwi windy, odtworzenie ścian szybu wraz z nadprożami, odtworzenie tynków , malowania, okładzin z płytek ceramicznych, wyprowadzenie szpalet drzwiowych.
1.Rozbiórki
Zakres prac wyburzeniowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum umożliwiającego demontaż istniejącego urządzenia dźwigowego oraz montaż urządzenia nowego. Ewentualne rozbiórki ścian murowanych wykonać z dużą starannością z ograniczeniem użycia narzędzi udarowych silnie bijących. Gruz należy usuwać na bieżąco z miejsca remontu i terenu Żłobka. Wszystkie demontowane urządzenia i elementy wyposażenia oraz gruz należy poddać utylizacji.
2.Wymurowania
Zamurowania wykonać z cegły pełnej zgodnie z pierwotnym kształtem ścian szybu. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie prawidłowych wiązań z fragmentami nierozbieranymi szybu.
3. Wykończenie ścian
Tynki uzupełnić scalając z tynkami istniejącymi. Przed malowaniem ścianę należy wyrównać i wyszpachlować. Kolor farby dobrać zgodnie z kolorem farby w pomieszczeniu. Uzupełnienia glazury należy wykonać z identycznych płytek jak istniejące. W przypadku braku płytek identycznych rodzaj i kolor glazury należy uzgodnić z Zamawiającym.
4. Dźwig towarowy
Nowy dźwig towarowy musi spełniać wymagania narzucane wymiarami istniejącego szybu, oraz potrzebami Żłobka.
Dane podstawowe:
- udźwig Q- 100 kg
- prędkość jazdy V- 0,4 m/s
- wysokość podnoszenia 8,5 m
- ilość przystanków 3
- ilość dojść 1 po jednej stronie szybu
- kabina przelotowa z półką o wym. SxGxH 680x740x 800 mm wykonana z blachy nierdzewnej INOX
- drzwi gilotynowe otwierane z poziomu 700 mm o wym. SxH = 680x800 mm wykonane z blachy nierdzewnej INOX
- sterowanie przyciskowe zewnętrzne z sygnalizacją świetlną i dźwiękową
- maszynownia górna w szybie zlokalizowana w miejscu istniejącej
- wymiary wewnętrzne szybu SxG=1080x960 mm
 
Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: Piotr Stojek tel. 33 8543-769
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.08.2015 r. do dnia 24.08.2015 roku.
 
Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.
 
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim”
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4, w terminie do 28.05.2015 r. do godz. 10:00.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 
Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty
 
 
 
Ustroń, dn. 20.05.2015 r.
 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ŻM 01 Wymiana windy towarowej w Żłobku Miejskim
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:20.05.2015 11:30
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:25.06.2015 11:12