Regulamin organizacyjny  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu

§ 1.

Niniejszy regulamin organizacyjny (wewnętrzny), zwany dalej regulaminem, wprowadza się na podstawie § 15 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Ustroń nr XXX/343/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, w celu ustalenia organizacji i porządku w procesie pracy.

§ 2.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej MOPS realizuje zadania wynikające w szczególności z:

 1. ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163)

 2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 332)                   

 3. ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz.114)

 4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)

 5. ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)

 6. obowiązujących przepisów prawa.

  § 3.

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§ 4.

 1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy z normą dzienną 8 godzin z 5-dniowym tygodniem pracy.

 2. Czas pracy obowiązuje od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30, za wyjątkiem asystentów rodzin, których obowiązuje zadaniowy czas pracy.

 3. Pracownik może wykonywać pracę ponad normę czasu pracy ustaloną w punkcie 2 wyłącznie na polecenie Kierownika.

 4. Dniami wolnymi od pracy są wszystkie soboty.

 5. Ustala się pracę w porze nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00 (w MOPS nie odbywa się praca w porze nocnej).

 6. Obecność pracownika odnotowywana jest na liście obecności oraz prowadzona jest ewidencja czasu pracy, wyjątkiem asystentów rodzin, których obowiązuje zadaniowy czas pracy.

 7. Przerwę ustala się od godz. 10:00 do godz. 10.15, za wyjątkiem asystentów rodzin, których obowiązuje zadaniowy czas pracy i przerwa jest ustalana indywidualnie.

 8. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia roboczego zawiadomić telefonicznie, listownie, przez osobę trzecią lub w inny sposób pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania. Zwolnienie lekarskie pracownik powinien dostarczyć do pracodawcy nie później niż w 7 dniu od jego wystawienia.

§ 5.

Struktura organizacyjna MOPS

1.MOPS jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Ustroń, którego graficzny schemat organizacyjny stanowi załącznik do regulaminu.

2.Pracownicy zatrudnieni w MOPS są pracownikami samorządowymi,

3.Odpowiedzialnym za pracę MOPS jest jego Kierownik;

4.Bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Burmistrza

5.Podziału zadań pomiędzy poszczególne stanowiska pracy dokonuje  kierownik.

6. W skład Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą następujące działy:

- Pomoc Środowiskowa        

- Administracja

- Wsparcie specjalistyczne

- Piecza Zastępcza                 

- Dział świadczeń

- Obsługa Techniczna   

§ 6

Do wspólnych zadań działów należy w szczególności:

 1. Zapewnienie rzetelnej i terminowej realizacji zadań.

 2. Współdziałanie z innymi instytucjami w celu realizacji zadań.

 3. Prowadzenie właściwej dokumentacji i jej przechowywanie.

 4. Wprowadzanie danych do odpowiednich programów komputerowych.

 5. Przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań z prowadzonej działalności.

  Zadania na poszczególnych stanowiskach i działach

§ 7

Kierownik

Do zadań kierownika w szczególności należy:

 1. Kierowanie działalnością ośrodka;

 2. Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

 3. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

 4. Dokonywanie okresowej oceny pracowników;

 5. Przyjmowanie i załatwianie interesantów;

 6. Inicjowanie i opracowywanie projektów niezbędnych uchwał, zarządzeń, decyzji i wytycznych w zakresie prowadzonych spraw;

 7. Ustalanie struktury organizacyjnej Ośrodka;

 8. Opracowywanie szczegółowego zakresu czynności dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, w których określa się obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności

 9. Wyznaczanie koordynatora w danym dziale jeśli istnieją takie potrzeby;

 10. Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników ośrodka;

 11. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej;

 12. Wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z udzielonymi upoważnieniami;

 13. Współdziałanie z właściwymi instytucjami i jednostkami w celu właściwego wykonania zadań ;

 14. Planowanie budżetu;

 15. Organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowym i inne; nadzór nad warunkami BHP

 16. Podział funduszu socjalnego zgodnie z regulaminem;

 17. Udzielanie urlopów.

  § 8

  Pomoc środowiskowa

  Do zadań działu należy w szczególności:

 18. Praca socjalna;

 19. Udzielanie informacji o dostępnych formach pomocy;

 20. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

 21. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

 22. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 23. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 24. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 25. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grupi środowisk społecznych;

 26. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

 27. współpraca z organizacjami pozarządowymi;

 28. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

 29. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

  § 9

Administracja

Do zadań działu należy w szczególności:

1. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

2. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki

4. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej.

5. Inicjowanie i opracowywanie projektów instrukcji, regulaminów itp.

6. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi.

7. Prowadzenie spraw związanych z dożywianiem dzieci w placówkach oświatowych.

8. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i podopiecznych-ZUS- obsługa programu Płatnik.

9.  Sporządzanie list wynagrodzeń i nagród dla pracowników.

10.  Zawieranie i rozliczanie umów ze zleceniobiorcami

11. Prowadzenie księgi inwentarzowej

12. Zaopatrzenie MOPS-u w materiały potrzebne do jego prawidłowego funkcjonowania

13. Prowadzenie spraw kadrowych:

14. Prowadzenie ewidencji korespondencji;

15. Formułowanie i przepisywanie pism;

16. Prowadzenie ewidencji decyzji;

17. Wypisywanie delegacji;

18. Wypisywanie i wystawianie zaświadczeń.

19. Sporządzanie list wypłat zasiłków;

20. Prowadzenie kasy- wypłacanie zasiłków i przyjmowanie wpłat do kasy;

21. Sporządzanie raportów kasowych;

22. Prowadzenie dokumentacji BHP;

§ 10

Wsparcie specjalistyczne

Do zadań psychologa należy w szczególności:

1. Wspieranie klientów ośrodka wytypowanych przez pracowników socjalnych i zaakceptowanych przez kierownika.

Do zadań radcy prawnego należy w szczególności:

1. Doradztwo i pomoc prawna dla kierownika i wszystkich pracowników ośrodka a w szczególnych przypadkach dla osób z zewnątrz, zaakceptowanych przez kierownika.

§ 11

Piecza zastępcza

Do zadań działu należy w szczególności:

1. Organizowanie pracy z rodziną;

2. Przygotowanie gminnych programów wspierania rodziny;

3. Nadzór nad realizacją gminnych programów wspierania rodziny;

4. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych;

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

6. Wsparcie rodziny przez asystenta rodziny;

7. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty Dużej Rodziny oraz wydawanie kart.

§ 12

Dział świadczeń

Do zadań działu należy w szczególności:

1. Udzielanie informacji osobom zgłaszającym się w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

2. Przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego;

3. Ustalanie uprawnień do tych zasiłków i dodatków;

4. Naliczanie wysokości tych zasiłków, dodatków i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

5. Wypisywanie stosownych decyzji;

6. Wypisywanie zaświadczeń o wysokości i terminie pobierania ww. świadczeń;

7. Prowadzenie korespondencji z odpowiednimi organami.

§ 13

Obsługa techniczna

 1. Administrowanie siecią komputerową;

 2. Zapewnienie ciągłości pracy na poszczególnych stacjach roboczych oraz całej sieci komputerowej;

 3. Aktualizowanie oprogramowania;

 4. Obsługę serwera;

 5. Udzielanie wskazówek i wyjaśnień pracownikom w celu poprawnej obsługi sprzętu komputerowego i jego oprogramowania;

 6. Obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji

 7. Dokonywanie przeglądów i drobnych napraw sprzętu komputerowego;

 8. Archiwizowanie danych przetwarzanych w systemach komputerowych                   

§ 14

1. Upoważnionym do wydawania decyzji  administracyjnych jest kierownik MOPS – na podstawie upoważnienia Burmistrza

2. W razie nieobecności kierownika MOPS upoważnionymi do wydawania decyzji administracyjnych są pracownicy posiadający aktualne upoważnienia Burmistrza.

3. Szczegółowe zasady podpisywania dokumentów zostały określone w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych.

4. Pisma numerowane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną

§ 15

1. Wynagrodzenie wypłacane jest najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca za dany miesiąc w kasie MOPS lub na konto pracownika z częstotliwością raz w miesiącu.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje 1- miesięczny okres rozliczeniowy.

§ 16

Inwentaryzacja jest przeprowadzana zgodnie z aktualnie obowiązującą  instrukcją w sprawie gospodarki majątkiem trwałym.

§ 17

Skargi i wnioski przyjmuje Kierownik w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 7:30 do 8:30.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisu Kodeksu Pracy i Ustawy o Pracownikach Samorządowych.

§  19

Zwyczajowo przyjętym sposobem podawania do wiadomości wszelkich aktów prawnych wydawanych przez Kierownika jest wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń.

§ 20

Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.

§ 21

Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania  go do wiadomości pracowników poprzez udostępnienie jego treści wraz z załącznikami do wglądu.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń ul. M. Konopnickiej
Informację opublikował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data publikacji:22.05.2015 10:06
Informację aktualizował:Edyta Leszczyńska-Czernek
Data aktualizacji:18.02.2016 14:28