OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.53.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup okien do budynku na boisku sportowym w Nierodzimiu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawa stolarki okiennej i drzwiowej do budynku Klubu Sportowego Nierodzim przy ul. Kreta 2 w Ustroniu, w ramach zadania pn. „Zakup okien do budynku na boisku sportowym w Nierodzimiu”. Wykonawca przed dostawą stolarki zobowiązany jest wykonać pomiary sprawdzające istniejących otworów okiennych i drzwiowych.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Dorota Fijak tel. 33 8579-321, Jarosław Pobożny tel. 33 8579-331

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Zakup okien do budynku na boisku sportowym w Nierodzimiu”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 03.06.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 26.05.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:53 Zakup okien do budynku na boisku sportowym w Nierodzimiu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:26.05.2015 12:58
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:06.07.2015 09:02