OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.55.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych
na terenie Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest odnowienie i wprowadzenie zmian w oznakowaniu poziomym wraz z usuwaniem nieaktualnego oznakowania. Zamówienie dotyczy znaków poprzecznych przejść dla pieszych, linii zatrzymań, strzałek kierunkowych, linii przystankowych oraz linii segregacyjnych głównych ciągów komunikacyjnych dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń. Orientacyjna powierzchnia oznakowania do odnowienia to ok. 3899 m2.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).

Szczegółowy zakres zamówienia wraz z lokalizacją oznakowania zostanie podany Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Radosław Muchyński tel. 33 8579-323

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 03.06.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 26.05.2015  r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:55 Odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych i gminnych na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:26.05.2015 13:09
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:15.06.2015 08:24