OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.56.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu". Parking zostanie zlokalizowany na parceli nr 5014/64 stanowiącej własność Gminy Ustroń i będzie mieścił 50 miejsc parkingowych.
 2. Zakres opracowania obejmuje:
 • Mapę do celów projektowych,
 • Projekt prac geologicznych,
 • Dokumentację geologiczno - inżynierska (w niezbędnym zakresie),
 • Inwentaryzację zieleni i plan wyrębu,
 • Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji środowiskowej,
 • Operat wodno - prawny i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
 • Materiały do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyskanie decyzji,
 • Projekt budowlano-wykonawczy, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych i analizą ruchu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę,
 • Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • Przedmiar robót,
 • Kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy (ślepy),
 • Projekt docelowej organizacji ruchu,
 • Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
 • Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na potrzeby czasowego zajęcia nieruchomości,
 • Wersję elektroniczną dokumentacji w formacie dwg (część rysunkowa), inne pliki edytowalne w formatach doc (STWiOR, części opisowe dokumentacji) i exe (kosztorysy) oraz całość w formacie pdf (pliki o wielkości mniejszej niż 5MB) z uwzględnieniem oddzielnego zapisania części podlegającej przepisom o ochronie danych osobowych. (Ilość egzemplarzy - zgodnie z Tabelą opracowań projektowych)

 3. Szczegółowość projektu budowlano-wykonawczego ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.

4. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, ostateczne rozwiązanie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

6. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

7. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargach na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.

8. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Monika Kalinik tel. 33 8579-320,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „Konkurs - Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu"

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 03.06.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 26.05.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:56 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania \\\\\\\"Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Nadrzecznej w Ustroniu\\\\\\\"
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:26.05.2015 13:15
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:17.06.2015 10:46