OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr P7.ZP.271.3.02.2015

 

Dyrektor Przedszkola nr 7 w Ustroniu, 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego 16

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa pomocy do integracji sensorycznej oraz pomocy do sali doświadczania świata

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem pomocy do integracji sensorycznej oraz pomocy do sali doświadczania świata dla Przedszkola nr 7 w Ustroniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje:

CZĘŚĆ 1: Dostawa pomocy do integracji sensorycznej. Opis zamówienia stanowi załącznik nr 1.

CZĘŚĆ 2: Dostawa pomocy do sali doświadczania świata. Opis zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na jedną lub więcej wybranych części, a także na całość zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Jolanta Heller tel. 33 8543-702,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:Konkurs - Dostawa pomocy do integracji sensorycznej oraz pomocy do sali doświadczania świata".

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 20.07.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie danej części  zamówienia

C =      ------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty dla danej części zamówienia

 

 

 

Ustroń, dn. 10.07.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
P7 02 Dostawa pomocy do integracji sensorycznej oraz pomocy do sali doświadczania świata
Podmiot udostępniający informację:
Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.07.2015 13:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.11.2015 11:01