OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.69.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów ze znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w ilości do 10 osób z terenu miasta Ustroń z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cieszynie oraz Zespołu Szkół nr 1 w Skoczowie i z powrotem do miejsca zamieszkania. Dowóz dzieci odbywać się może tylko środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

Przewóz świadczony będzie zgodnie z realizowanym harmonogramem zajęć w ośrodkach za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii świątecznych. W przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca zapewni przewóz dzieci, zgodnie z ustalonym rozkładem, w związku z tym ilość dni w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie.

Wykonawca w terminie do 1 września 2015 roku przekaże Zamawiającemu szczegółowy rozkład dowozów dzieci niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, że mogą one ulec zmianom w trakcie obowiązywania umowy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych   Zdzisław Brachaczek, tel. 33 8579-328

- w sprawach procedury konkursowej   Józef Kuczera  tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.09.2015 r. do dnia 24.06.2016 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:Konkurs – Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 22.07.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

 

Ustroń, dn. 14.07.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:69 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:14.07.2015 14:53
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:14.08.2015 13:53