OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr MDSS.ZP.271.3.01.2015

 

Kierownik Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu ul. Słoneczna 10, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup pralki przemysłowej oraz pieca gazowo-elektrycznego dla Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pieca kuchennego oraz pralki przemysłowej na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.

Parametry techniczne:

  1. Piec kuchenny (1szt wraz z montażem) wyposażony w:
  • 6 palników gazowych o mocy min. 30 kW,
  • piekarnik elektryczny o mocy min. 7 kW z regulacją temperatury od 50 do 250 stopni Celsjusza, z termoobiegiem,
  1. Pralka przemysłowa na 12kg:
  • pobór wody od 50 do 65 litrów,
  • pobór energii elektrycznej do 2,5 kW,
  • objętość bębna do 105 litrów

Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje:

CZĘŚĆ 1: Dostawa pieca kuchennego i CZĘŚĆ 2: Dostawa pralki przemysłowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na jedną lub więcej wybranych części, a także na całość zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Ilona Niedoba tel. 33 515-167-427

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Zakup pralki przemysłowej oraz pieca gazowo-elektrycznego dla Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu - Część 1 lub 2”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 27.07.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie danej części  zamówienia

C =      ------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty dla danej części zamówienia

 

 

 

Ustroń, dn. 17.07.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:MDSS 01 Zakup pralki przemysłowej oraz pieca gazowo-elektrycznego dla Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:17.07.2015 07:57
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:06.08.2015 07:45