OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.71.2015

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Dostawa tabletów do obsługi zintegrowanego, elektronicznego systemu efektywnego zarządzania, przyczyniającego się do poprawy jakości kształcenia w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Ustroń – e-dziennika, w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”

1.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 49 sztuk tabletów wraz z podstawowym oprogramowaniem, z przeznaczeniem do obsługi zintegrowanego, elektronicznego systemu efektywnego zarządzania, przyczyniającego się do poprawy jakości kształcenia w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Ustroń – e-dziennika, w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik B.

Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i posiadać certyfikat CE.

  1. Gwarancja: minimum 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia (na wszystkie podzespoły).

W przypadku naprawy przekraczającej 14 dni roboczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych lub lepszych. Jeżeli wady nie będzie można usunąć albo Wykonawca nie usunie wady w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia, albo po usunięciu wady przedmiot nadal będzie wykazywał wady Zamawiający może żądać bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad odpowiadający parametrom technicznym przedmiotu wadliwego lub lepszych.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł.

Termin związania ofertą: 30 dni

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

- w sprawach technicznych: Magdalena Kozłowska tel. 33 8579-328

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs – Dostawa tabletów do obsługi zintegrowanego, elektronicznego systemu efektywnego zarządzania, przyczyniającego się do poprawy jakości kształcenia w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Ustroń – e-dziennika, w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”.

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 27.07.2015 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i oceny ofert:

 

  1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
  1. Cena ofertowa: 90 pkt
  2. Gwarancja:             10 pkt
  1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

     Ad a)   Cena ofertowa - wg następującego wzoru:

N

I P =  ------  x  A

B

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 90 pkt.

 

Ad b)   Okres udzielonej gwarancji – wg następującej zasady:

 

- Wymagany okres gwarancji – co najmniej 24 miesiące,

- Za oferowanie wymaganej gwarancji minimalnej - 24 miesiące wykonawca otrzymuje 0 pkt,

- Za każde wydłużenie gwarancji o 1 miesiąc wykonawca uzyskuje dodatkowo 1 punkt.

- Za 34 miesiące i więcej udzielonej gwarancji wykonawca uzyska maksymalnie 10 punktów.

 

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

 

Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione powyżej.

 

 

 

Ustroń, dn. 17.07.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
71 Dostawa tabletów do obsługi zintegrowanego, elektronicznego systemu efektywnego zarządzania, przyczyniającego się do poprawy jakości kształcenia w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Ustroń – e-dziennika, w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”
Podmiot udostępniający informację:
Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.07.2015 14:33
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.07.2015 11:54