OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.74.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP m. Ustroń

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest  zakup wraz z dostawą  sprzętu strażackiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Ustroń, w następującym asortymencie:

  1. Smok ssawny W-110 – 1 sztuka,
  2. Wąż tłoczny W-52 – 27 sztuk,
  3. Wąż tłoczny W -75 – 16 sztuk,
  4. Wąż pożarniczy ssawny W-110 2,4m z łącznikami – 3 sztuki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cenowym będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Sprzęt winien posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP lub atesty i certyfikaty. Sprzęt przeznaczony jest na cele ochrony przeciwpożarowej.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Joanna Tetera tel. 33 8579-345

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs – Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP m. Ustroń”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 11.08.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 03.08.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
74 Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP m. Ustroń
Podmiot udostępniający informację:
Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.08.2015 10:51
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.10.2015 14:04