OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.76.2015

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Przebudowa kotłowni w budynku OSP Polana w ramach zadania „Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Ustroń Polana”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wymianą kotła, wykonanie budowlanych robót towarzyszących (przekucia, zamurowania, demontaże, tynki i malowanie) oraz roboty elektryczne. W pomieszczeniu kotłowni założono wymianę drzwi wewnętrznych.

Zakres robót obejmuje:

  • montaż kotła wysokosprawnego (Bawół/S typ niski lub inny o zbieżnych parametrach) na paliwo stałe o mocy 75kW,
  • montaż dwóch pomp obiegowych i zaworów z uruchomieniem kotłowni,
  • przebudowę instalacji elektrycznej z pomiarami i badaniami,
  • prace budowlane (drzwi wewnętrzne EI30 z samozamykaczem, prace tynkarskie, posadzkarskie i malarskie).

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Alicja Żyła tel. 33 8579-303, Sławomir Bąk tel. 33 8579-322,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.76.2015 – Przebudowa kotłowni w budynku OSP Polana w ramach zadania Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Ustroń Polana”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 14.08.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 06.08.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:76 Przebudowa kotłowni w budynku OSP Polana w ramach zadania „Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Ustroń Polana”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:06.08.2015 15:07
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:20.08.2015 07:57