OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.77.2015

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jodłowej w Ustroniu w ramach zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa”.

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. Wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy dn 160 x 4,7 z rur PVC-U SDR34 i długości L= 138,0 m,
  2. Zabudowę studni kanalizacyjnych PCV 425 mm i PE 600 typ TEGRA

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano-wykonawczym, w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Janina Korcz tel. 33 8579-320

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 75 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.77.2015 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 14.08.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 06.08.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:77 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:06.08.2015 15:09
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:20.08.2015 07:58