OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.78.2015

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadań:

 1. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach Skowronków i Jelenica” – projekt sieci z przyłączami i pompownią wody
 2. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Skowronków i Jelenica” – projekt sieci z przyłączami

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dwóch oddzielnych projektów budowlano-wykonawczych obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i budowę sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych i działek niezabudowanych w rejonie ulic Jelenica i Skowronków w Ustroniu. Teren objęty opracowaniem został przedstawiony w załączniku graficznym.
 2. Zakres zamówienia obejmuje:
 • Zaktualizowanie map do celów projektowych,
 • Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
 • Opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • Dokonanie uzgodnień z właścicielami działek,
 • Dokonanie uzgodnień ZUD,
 • Opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,
 • Opracowanie projektu sieci wodociągowej z przyłączami,
 • Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz  uzyskaniem decyzji zatwierdzającej,
 • Przyjęcie zgłoszenia zamiaru budowy w Starostwie Powiatowym w Cieszynie,
 • Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ślepego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 1. Szczegółowość projektów budowlano-wykonawczych ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargach na realizację zadania.
 2. Zaproponowane w projektach rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, ostateczne rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 3. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekty oraz dokumentacje geologiczną – po sześć egzemplarzy, operat wodno-prawny – po cztery egzemplarze, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB) – dla każdego zadania oddzielnie.
 1. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargach na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
 4. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 miesięcy od dnia od zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „ Konkurs ZP.271.3.78.2015 – Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadań: „Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach Skowronków i Jelenica” – projekt sieci z przyłączami i pompownią wody i „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Skowronków i Jelenica” – projekt sieci z przyłączami”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 14.08.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 06.08.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:78 Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadań: 1.„Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach Skowronków i Jelenica” – projekt sieci z przyłączami i pompownią wody 2.„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Skowronków i Jelenica” – projekt sieci z przyłączami
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:06.08.2015 15:12
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:14.10.2015 11:12