OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.82.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej terenie Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na utrzymaniu kanalizacji deszczowej zlokalizowanej głównie na terenach zielonych w Ustroniu Jaszowcu w następujących ilościach:

- Ø 600 mm – L= 5,0 m

- Ø 400 mm – L=178,0 m

- Ø 300 mm – L=240,0 m

- Studnie kanalizacyjne: 11 szt.

Zakres robót obejmuje:

  1. czyszczenie i udrażnianie (w tym wycinanie przerośniętych przez rury korzeni) kanalizacji deszczowej,
  2. czyszczenie studni kanalizacyjnych,
  3. bieżące wykonywanie monitoringu całej sieci kanalizacyjnej po jej wyczyszczeniu i udrożnieniu oraz  przedstawienie Zamawiającemu zapisu przebiegu monitoringu wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej na nośniki CD/DVD w standardowym formacie zapisu (.avi lub .mpg/.mpeg).

Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzić wizję w terenie, na którym przebiega przewidziana do czyszczenia kanalizacja. W formularzu cenowym należy podać ceny jednostkowe w zależności od średnicy kanalizacji. Przebieg kanalizacji przewidzianej do czyszczenia zaznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 40 dni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.82.2015 – Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Ustroń”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 20.08.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 12.08.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:82 Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:12.08.2015 12:32
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:14.10.2015 13:07