OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.86.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Przebudowa ul. Obrzeżnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przebudowie ulicy Obrzeżnej w Ustroniu.

Zakres robót obejmuje:

  1. Roboty pomiarowe,
  2. Roboty rozbiórkowe,
  3. Roboty ziemne,
  4. Wykonanie odwodnienia drogi,
  5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
  6. Ułożenie krawężników betonowych,
  7. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
  8. Roboty naprawczo-porządkowe.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w dokumentacji projektowej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wnioski zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:   Konkurs – Przebudowa ul. Obrzeżnej”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 21.08.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 13.08.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:86 Przebudowa ul. Obrzeżnej
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:13.08.2015 12:49
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:14.10.2015 14:00