OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.87.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Termomodernizacja budynku remizy OSP Ustroń Nierodzim - ocieplenie ściany południowej i wschodniej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z ociepleniem ściany południowej i wschodniej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Nierodzim.

Zakres prac obejmuje:

  1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
  2. Roboty izolacyjne ścian i cokołu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich,
  3. Roboty wykończeniowe.

Nie przewiduje się demontażu schodów stalowych ewakuacyjnych pod wykonanie prac dociepleniowych. Odległość elementów stalowych schodów od ocieplonej ściany nie może być mniejsza niż 2 cm. W przypadku braku innej możliwości, ocieplenie w strefy sąsiadującej ze schodami zostanie pocienione.

Wykonawca zdemontuje kraty okienne w oknach piwnicznych i przekaże je do dyspozycji Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Joanna Tetera tel. 33 8579-345

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.87.2015 – Termomodernizacja budynku remizy OSP Ustroń Nierodzim - ocieplenie ściany południowej i wschodniej”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 21.08.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 13.08.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:87 Termomodernizacja budynku remizy OSP Ustroń Nierodzim - ocieplenie ściany południowej i wschodniej
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:13.08.2015 12:55
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:14.10.2015 14:30