OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.90.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Porządkowanie terenu wokół wejścia na cmentarz od ul. M. Konopnickiej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie terenu wokół wejścia na cmentarz od ul. M. Konopnickiej w Ustroniu.

Zakres zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, oczyszczenie i wykonanie trawników.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wnioski zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.90.2015 – Porządkowanie terenu wokół wejścia na cmentarz od ul. M. Konopnickiej”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 28.08.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 20.08.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:90 Porządkowanie terenu wokół wejścia na cmentarz od ul. M. Konopnickiej
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:20.08.2015 10:14
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:16.09.2015 12:15