OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien wraz z podświetleniem budynku Urzędu Miasta w Ustroniu

Zakres prac:

§       Szczegółowy zakres prac został opisany w kosztorysie ślepym stanowiący integralną część instrukcji warunków zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, w godzinach od 8°° do 15°° lub za zaliczeniem pocztowym

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – instalacja przeciwoblodzeniowa rynien wraz z oświetleniem ratusza w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia:                           15.08.2005 r.

                                              

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej             Ireneusz Staniek       tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych                             Andrzej Siemiński     tel. 33 8579-319

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 14.07.2005r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________95 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty


Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik 0.95 odpowiadający kryterium CENA.

2. GWARANCJA      zamówienia zgodnie z formularzem oferty – waga kryterium _________5 %

Sposób przyznawania punktów

Za zaoferowanie gwarancji na wykonanie całości zamówienia 36 miesięcy oferent otrzymuje 0 pkt. za każde wydłużenie terminu gwarancji o 6 miesięcy oferent uzyskuje dodatkowo 2 pkt. suma punktów za kryterium termin realizacji nie może być większa niż 10 pkt.

Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik 0.05 odpowiadający kryterium GWARANCJA.

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w siedzibie zamawiającego w terminie 14.07.2005r o godzinie 10:30.

                                                          

Ustroń, dn. 06.07.2005r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien wraz z podświetleniem budynku Urzędu Miasta w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:07.07.2005 16:46
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:07.07.2005 16:46