OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr JOPO.ZP.271.3.03.2015

Kierownik Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup wyposażenia kuchni dla jednostek oświatowych Miasta Ustroń

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Dostawa do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu, ul. Partyzantów 2:
  1. pieca konwekcyjno-parowego – szczegółowy opis oraz przykładowa wizualizacja pieca zawarta została w załączniku nr A1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert.
  2. obieraczki do ziemniaków – szczegółowy opis oraz przykładowa wizualizacja obieraczki zawarta została w załączniku nr A2 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert,
  1. Dostawa do Przedszkola nr 6 w Ustroniu, ul. Szeroka 7:
  1. pieca konwekcyjno-parowego – szczegółowy opis oraz przykładowa wizualizacja pieca zawarta została w załączniku nr A1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert.
  1. Dostawa do Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu z Oddziałami Przedszkolnymi, ul. Polańska 25:
  1. obieraczki do ziemniaków – szczegółowy opis oraz przykładowa wizualizacja obieraczki zawarta została w załączniku nr A2 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert.
  1. zmywarki uniwersalnej do naczyń z funkcją wyparzania z podstawą – szczegółowy opis oraz przykładowa wizualizacja zmywarki zawarta została w załączniku nr A3 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert,

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez każdą ze jednostek osobno

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Iwona Kulis tel. 33 854 35 64

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Zakup wyposażenia kuchni dla jednostek oświatowych Miasta Ustroń”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 02.09.2015 r. do godz. 9:00.

Kryteria porównania i oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 25.08.2015  r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:JOPO 03 Zakup wyposażenia kuchni dla jednostek oświatowych Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:25.08.2015 14:49
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:12.11.2015 11:17