OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.96.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Rozbudowa oświetlenia ul. Bładnicka

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na rozbudowie oświetlenia ulicznego w ulicy Bładnickiej w Ustroniu. Zamówienie polega na podwieszeniu na istniejących słupach drewnianych napowietrznej linii elektroenergetycznej nN wzdłuż ulicy Bładniekiej przewodu izolowanego AsXSn 2 x 25 mm- długości ok. 570 m. zakończonej na nowym słupie krańcowym typu E-10,5/2,5.

Na wierzchołkach istniejących słupów należy zabudować lub wymienić istniejące wysięgniki jednoramienne na WO-1 o kącie nachylenia 15 stopni i długości 1m. Na wysięgnikach zabudować należy oprawy oświetleniowe typu OUSc-100 (Elgo). Jako źródła światła zaprojektowano lampy sodowe 100W.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano-wykonawczym, w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 16.11.2015 roku.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.96.2015 – Budowa oświetlenia ul. Bładnicka”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 28.09.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 18.09.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:96 Rozbudowa oświetlenia ul. Bładnicka
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:18.09.2015 12:42
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:23.10.2015 08:10