OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.98.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy ul. Partyzantów 4, 6, 8

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na rozbiórce dwóch budynków gospodarczych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy ul. Partyzantów 4, 6, 8 w Ustroniu.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w opisie rozbiórki oraz w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Dorota Fijak tel. 33 8579-321, Jarosław Pobożny tel. 33 8579-331

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany okres realizacji zamówienia: od 12.10.2015 r. do 06.11.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.98.2015 – Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy ul. Partyzantów 4, 6, 8”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 29.09.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 22.09.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:98 Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych w sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy ul. Partyzantów 4, 6, 8
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:22.09.2015 10:01
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:14.10.2015 10:33