OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.101.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na uszczelnieniu i remoncie 25 szt. studni kanalizacyjnych na istniejących ciągach kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń. Zakładana technologia wykonania zamówienia: podstawowa chemia budowlana, a w uzasadnionych przypadkach wkład cienkościenny GPR/ TWS o grubości min. 3 mm. Wybór technologii w zależności od stanu degradacji studni.

Zaleca się przed złożeniem  oferty przeprowadzić oględziny studni przewidzianych do uszczelnienia. Do przygotowania oferty i przeprowadzenia oględzin pomocne będą materiały graficzne (mapy zasadnicze i karty studni).

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 16.11.2015 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.101.2015 – Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 12.10.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 02.10.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:101 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:02.10.2015 11:27
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:29.10.2015 09:16