OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.102.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta Ustroń oraz ich utrzymanie przez cały sezon wegetacyjny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych, dotyczących wykonania:

  1. nasadzeń wskazanych gatunków i odmian 30 drzew na wyszczególnionych nieruchomościach Miasta Ustroń oraz ich utrzymanie przez cały sezon wegetacyjny,
  2. nasadzeń wskazanych gatunków i odmian 1005 krzewów na wyszczególnionych nieruchomościach Miasta Ustroń oraz ich utrzymanie przez cały sezon wegetacyjny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został z załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Natalia Kowalik tel. 33 8579-313

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia to okres: do 14 dni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs ZP.271.3.102.2015 – Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta Ustroń oraz ich utrzymanie przez cały sezon wegetacyjny”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 12.10.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%): CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 02.10.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:102 Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta Ustroń oraz ich utrzymanie przez cały sezon wegetacyjny
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:02.10.2015 11:31
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:27.10.2015 13:31