OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.104.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB” 100x75x12,5 cm zbrojonych siatką podwójną. Płyty należy dostarczyć i rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Miasta Ustroń w dzielnicy Ustroń Polana.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs ZP.271.3.104.2015 – Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych YOMB”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 16.10.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

 

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 08.10.2015  r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:104 Zakup, dostawa i rozładunek płyt betonowych „YOMB”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:08.10.2015 12:46
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:03.11.2015 09:55