OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.105.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Budowa instalacji TV i internetowej w budynku przy ul. Chabrów 12

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie instalacji internetowej dla dwóch dostawców internetu i TV w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrów 12 w Ustroniu. W budynku znajduje się 18 mieszkań.

1) Instalacja światłowodowa dla 2 dostawców internetu.

Do każdego mieszkania zakłada się doprowadzenie 2 światłowodów jednomodowych, zakończonych w mieszkaniu puszką abonencką (puszka zlokalizowana przy drzwiach wejściowych do mieszkania). Instalacja rozprowadzana podtynkowo w rurze osłonowej.

Szafa dystrybucyjna wraz z panelem światłowodowym zlokalizowana zostanie na klatce schodowej na poziomie pietra (w miejscu zdemontowanej szafy TV). Z dachu do szafy dystrybucyjnej zostaną doprowadzone 2xkable FTP kat.5 PE w osłonie rury typu Arot (rura ziemna).

2) Instalacja RTV-SAT

Zakres prac obejmuje:

  • demontaż istniejącego masztu antenowego wraz z antenami,
  • demontaż istniejącej szafy dystrybucyjnej TV,
  • montaż nowego masztu nierdzewnego wraz z odciągami,
  • montaż 3 anten RTV wraz z filtrami i odgromnikami i anteny satelitarnej z 2 konwektorami,
  • doprowadzenie z dachu przewodów antenowych w osłonie rury Arot (rura ziemna) do szafy dystrybucyjnej,
  • montaż szafy dystrybucyjnej (szafa wspólna dla instalacji RTV-SAT i światłowodowej) wraz z multiswitchem, wzmacniaczem,
  • instalacja rozprowadzana podtynkowo w rurze osłonowej,
  • doprowadzenie przewodów do mieszkania (duży pokój). Instalacja w mieszkaniu prowadzona w listwach ściennych, zakończona gniazdem RTV-SAT.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Dorota Fijak tel. 33 8579-321, Jarosław Pobożny tel. 8579-331

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.105.2015 – Budowa instalacji TV i internetowej w budynku przy ul. Chabrów 12”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 16.10.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 08.10.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:105 Budowa instalacji TV i internetowej w budynku przy ul. Chabrów 12
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:08.10.2015 12:47
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:03.11.2015 11:03