OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.106.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie ekspertyzy modernizacji oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy modernizacji oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. Opracowanie bilansu obciążenia oczyszczalni i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu i Wodociągom Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.,
  2. Przygotowanie wstępnego schematu technologicznego,         wykonanie obliczeń technologicznych dla obecnego schematu technologicznego, przygotowanego schematu technologicznego dla obecnego i docelowego obciążenia i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu i Wodociągom Ziemi Cieszyńskiej Sp z o.o.
  3.  Dobór urządzeń.
  4. Opracowanie kompletnej koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków.

Opracowanie powinno zawierać analizę następujących zagadnień:

  1. Wykorzystanie istniejących obiektów oraz lokalizację nowych obiektów pod kątem optymalnego wykorzystania terenu oraz dogodnych warunków obsługi,
  2.  Zminimalizowanie obsługi eksploatacyjnej nowych obiektów,
  3.  Możliwość dalszego ewentualnego rozwoju,
  4.  Wykorzystanie biogazu w agregatach ko generacyjnych,
  5.  Ewentualny odzysk ciepła na potrzeby np. suszenia osadów,
  6.  Optymalizację sterowania oczyszczalnia pod kątem unowocześnienia istniejących układów oraz wpięcia nowych obiektów i instalacji.

 Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej i elektronicznej (pliki w formacie PDF).

Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Janina Korcz tel. 33 8579-320,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 8 miesięcy od dnia od zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs ZP.271.3.106.2015 – Opracowanie ekspertyzy modernizacji oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania pn.: Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 16.10.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 08.10.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:106 Opracowanie ekspertyzy modernizacji oczyszczalni ścieków w Ustroniu w ramach zadania pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:08.10.2015 12:56
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:24.11.2015 11:44