OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.107.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Przywrócenie skrajni poziomej i pionowej przy drogach powiatowych i gminnych na terenie miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na przywróceniu skrajni pionowej i poziomej wybranych ulic na terenie Miasta Ustroń poprzez wycinkę zarośli, samosiewów, odrostów korzeniowych, gałęzi i konarów, usunięcie nadłamanych i suchych konarów z nad jezdni w celu przywrócenia bezpieczeństwa ruchu poprzez przywrócenie widoczności, szczególnie przy skrzyżowaniach, wyjazdach z posesji, znakach drogowych, przejściach dla pieszych, zakrętach, odsłonięcie oświetlenia ulicznego.

Minimalny prześwit pionowy to 5 metrów, minimalna skrajnia pozioma zależnie od warunków 1 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie ofert.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:Konkurs ZP.271.3.107.2015 – Przywrócenie skrajni poziomej i pionowej przy drogach powiatowych i gminnych na terenie miasta Ustroń”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 21.10.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn.13.10.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:107 Przywrócenie skrajni poziomej i pionowej przy drogach powiatowych i gminnych na terenie miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:13.10.2015 10:22
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:05.11.2015 14:49