OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.108.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń. W skład zamówienia wchodzi:

 1. Zestaw komputerowy do zastosowań biurowych zgodny z Windows 10 64bit - 40 szt. o następujących (lub lepszych) parametrach i podzespołach:
 • Intel Core i5-6400, Quad Core BOX
 • Gigabyte GA-Z170-HD3P s1151 Z170 4DDR4 RAID/USB3.1 ATX
 • 2x Crucial DDR4 4GB/2133 CL15 SR x8 288pin
 • HGST Travelstar 500GB 2.5'' 5400rpm SATA3 7mm adapter 3,5"
 • MODECOM OBUDOWA KOMPUTEROWA A10 BLACK BEZ ZASILACZA
 • LC-POWER ZASILACZ 350W LC420-12 V2.31 80 BRONZE
 • Esperanza TITANUM ZESTAW MYSZ KLAWIATURA PRZEWODOWA USB SALEM
 • Windows 10 Professional PL 64-bitowy 1pk DSP OEI
 • Philips 24'' 246V5LSB LED DVI Czarny
 • Microsoft®Office 2016 Government OLP 1License NoLevel (40 licencji)
 1. Oprogramowanie Microsoft®Office 2016 Government OLP 1License NoLevel (40 licencji)
 2. Przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających ze standardowej, bezterminowej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, niewyłącznej licencji producenta na oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej umowy.

Zestawy komputerowe należy dostarczyć z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym. Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tylko i wyłącznie na zestaw komputerowy. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Zaoferowany sprzęt komputerowy powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w formularzu cenowym lub posiadać lepsze parametry. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na zestawy komputerowe o innych (lepszych ) parametrach technicznych i podzespołach do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną podzespołów zamiennych w celu możliwości obiektywnej oceny i porównania złożonej oferty z wymaganiami minimalnymi Zamawiającego. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Sprzęt wydany zostanie Zamawiającemu w opakowaniu fabrycznym wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami i sterownikami oraz dokumentami gwarancyjnymi i licencyjnymi. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru (ilościowo–rzeczowym). Do protokołu muszą być załączone dokumenty gwarancyjne i licencyjne. Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. Oferowany sprzęt komputerowy musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Janusz Geiger, Maciej Piechowiak tel. 33 8579-346           

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs ZP.271.3.108.2015 – Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM””

Termin gwarancji: 36 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia

Wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Okres związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 21.10.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

 

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

 

Ustroń, dn. 13.10.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:108 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla UM”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:13.10.2015 14:04
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:23.10.2015 07:52