OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.110.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zakup choinki w ramach zadania: „Zakup choinki na Rynek Miasta oraz domków handlowych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa choinki w ramach zadania: „Zakup choinki na Rynek Miasta oraz domków handlowych”

Choinka powinna być przeznaczona do zastosowania zewnętrznego w kształcie stożka. Konstrukcja choinki ocynkowana, o wysokości całkowitej z gwiazdą około 13m i średnicy podstawy 4m (± 20%), dzielona na segmenty o maksymalnej wysokości 2m każdy, dodatkowo dolne segmenty dzielone w pionie aby ułatwić magazynowanie konstrukcji. Choinka powinna być takiej konstrukcji aby po rozłożeniu na segmenty nie potrzebowała każdorazowego oddzielnego demontażu i montażu dekoracji i elementów świetlnych. Choinka powinna być wyposażona w układ bezpieczników zabezpieczający przed przepięciem.

Choinka musi być w całości pokryta igliwiem w postaci girlandy wykonanej w celu uzyskania najbardziej realistycznego wyglądu z trzech kolorów folii matowej: ciemnozielonego, jasnozielonego i brązowego, średnica girlandy min. 20 cm, ilość tipsów min. 120 na 1,0 mb girlandy, rozstaw girlandy na choince maksymalnie co 10 cm.

Czubek choinki ma stanowić przestrzenny dekor świetlny składający się z min. 2 elementów 2D w kształcie 4-ramiennej (lub więcej) gwiazdy o wysokości około 100 cm. Gwiazda na czubku ma być wykonana z konstrukcji aluminiowej i pokryta wężem świetlnym LED, min 30 diod na 1 mb, min. IP44, w kolorze światła białego ciepłego, w ilości min. 300 pkt. świetlnych na elemencie.

Powierzchnia choinki powinna być pokryta oświetleniem LED min. IP44 w kolorze światła białego ciepłego z co piątą migającą białą ciepłą diodą, w ilości min. 9000 pkt. świetlnych. Dodatkowo choinka powinna być udekorowana w:

  • gwiazdy 6 lub 8 - ramienne przestrzenne (wypukłe, nie na płasko przylegające do choinki) w kolorze złotym, podświetlana, średnica min. 40 cm, co najmniej 50 szt.
  • bombki  w różnych rozmiarach: 80, 120, 150 mm, co najmniej 400 szt.

Choinka musi być odpowiednio obciążona zapewniając bezpieczeństwo odbiorcom.

Choinka musi być wykonana z najwyższej jakości materiałów w sposób wysoce estetyczny,  zapewniający jej atrakcyjny wygląd zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Projekt dekoracji musi nawiązywać do klasycznego charakteru świąt Bożego Narodzenia. W przypadku zastosowania elementów animowanych w dekoracjach, projekt animacji musi być dostarczony na nośniku elektronicznym z plikami w formacie avi lub mp4.

Zamówienie obejmuje transport i montaż choinki z osprzętem na Rynku w Ustroniu wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie montażu i demontażu.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Dorota Fijak tel. 33 8579-321, Jarosław Pobożny tel. 8579-331

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 3 grudnia 2015 roku

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs ZP.271.3.110.2015 – Zakup choinki w ramach zadania: Zakup choinki na Rynek Miasta oraz domków handlowych”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 26.10.2015 r. do godz. 10:00.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium.

I kryterium - cena brutto - 50%

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 50 punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:

C = cena minimalna / cena badanej oferty  x 50 pkt

II kryterium – projekt graficzny dekoracji - 50%

Sporządzony przez Wykonawcę na podstawie wytycznych zamawiającego graficzny projekt choinki wraz z dekoracją oraz poszczególnych jej elementów – stanowiący załącznik do oferty oceniany będzie indywidualnie przez członków Komisji Konkursowej pod kątem walorów estetycznych, innowacyjności, nowoczesności, umiejętnego doboru kolorów i barw. Ocena w powyższym Kryterium stanowi średnią arytmetyczną ze wszystkich indywidualnych ocen członków Komisji Konkursowej. Za ofertę najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania zamawiającego oraz otrzyma największą liczbę punktów wg poniższego wzoru:

 

N = C K

gdzie:

N - łączna ilość punktów badanej oferty,

C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

K - ilość punktów badanej oferty w kryterium projekt graficzny dekoracji

 

 

 

Ustroń, dn. 16.10.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:110 Zakup choinki w ramach zadania: „Zakup choinki na Rynek Miasta oraz domków handlowych”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:16.10.2015 12:16
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:20.11.2015 08:26