OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.111.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM

 

1.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia UTM STORMSHIELD SN 500 wraz z pakietem modułów UTM Security Pack (FW IPS, VPN, filtr URL, AV, AS) oraz Audytem podatności,  do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla Urzędu Miasta w Ustroniu. Wymagany okres licencji na „Pakiet modułów” oraz „Audyt podatności” wynosi minimum 2 lata

  1. Gwarancja: 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia.

W przypadku naprawy przekraczającej 14 dni roboczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych lub lepszych. Jeżeli wady nie będzie można usunąć albo Wykonawca nie usunie wady w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia, albo po usunięciu wady przedmiot nadal będzie wykazywał wady Zamawiający może żądać bezpłatnej wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad odpowiadający parametrom technicznym przedmiotu wadliwego lub lepszych.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Marek Landowski tel. 33 8579-333, Michał Glajc tel. 33 8579-333

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs – ZP.271.3.111.2015 Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 26.10.2015 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

 

 

 

 

Ustroń, dn. 16.10.2015 r

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:111 Zakup urządzenia do kontroli zabezpieczeń ruchu sieciowego dla UM
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:16.10.2015 14:21
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:12.11.2015 13:27