OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.112.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na czyszczeniu kanalizacji  sanitarnej i monitoring kanalizacji po jej wyczyszczeniu i udrożnieniu. Kanalizacja jest zlokalizowana w Ustroniu częściowo na terenach zielonych, częściowo w drogach.

Średnice kanalizacji i jej długości:

  1. Dn 200 mm – L= 750,00 m,
  2. Dn 300 mm – L= 41,00 m,
  3. Dn 350 mm – L= 92,00 m,

            Razem :  883,00 m

Zakres robót obejmuje:

  1. czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej,
  2. czyszczenie studni kanalizacyjnych,
  3. udrażnianie kanalizacji sanitarnej,
  4. naprawę ciągów kanalizacji metodą długiego rękawa,
  5. bieżące wykonywanie monitoringu całej sieci kanalizacyjnej po jej wyczyszczeniu i udrożnieniu oraz  przedstawienie Zamawiającemu zapisu przebiegu monitoringu wyczyszczonej sieci kanalizacji sanitarnej na nośniku CD/DVD w standardowym formacie zapisu (.avi lub mpg/mpeg).

Jeżeli po wykonaniu czyszczenia i inspekcji TV wykonawca ujawni, dokumentując nagraniem na DVD lub zdjęciami, poważne usterki kanalizacji (pęknięcia, ubytki, zatory) powodujące zagrożenia w eksploatacji kanalizacji, to jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

W celu wyeliminowania stanu awaryjnego, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca przystąpi do natychmiastowej naprawy zlokalizowanych usterek. Wykonawca winien posiadać odpowiednie doświadczenie oraz sprzęt i materiały do naprawy bezwykopową metodą “krótkiego rękawa”.

Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzić wizję w terenie na którym przebiega przewidziana do czyszczenia kanalizacja. Przebieg kanalizacji przewidzianej do czyszczenia zaznaczono kolorem czerwonym na załącznikach graficznych.

Do odbioru robót należy przedstawić raport z przeprowadzonej inspekcji z monitoringiem na płytce wraz z raportem.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2015 roku

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.112.2015 – Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 30.10.2015 r. do godz. 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

 

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 22.10.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:112 Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:22.10.2015 13:56
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:24.11.2015 11:44