OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.113.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

 

Zakup domków handlowych w ramach zadania: "Zakup choinki na Rynek Miasta oraz domków handlowych"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 domków handlowych zgodnie z poniższym opisem.

Domek Handlowy parterowy o wymiarach 250cm x 200cm posiadać powinien okno otwierane na zewnątrz wraz z ladą sprzedażową, drzwiami zamykanymi na klucz oraz podłogę z płyty. Dach domku dwuspadowy na pełnym deskowaniu pokrytych gontem, wysunięty z przodu od 40-70 cm i z tyłu na około 40cm, tworząc nad ladą sprzedażową wygodny okap. Całość ścian domku obity deskami świerkowymi pomalowanymi impregnatem do drewna. Konstrukcja domku rozbieralna pozwalająca na wielokrotny demontaż i montaż. Wzór graficzny w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż domków handlowych na płytę Rynku w Ustroniu wraz z przeszkoleniem pracowników o montażu i demontażu.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Dorota Fijak tel. 33 8579-321, Jarosław Pobożny tel. 8579-331

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 01.12.2015 roku.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs ZP.271.3.113.2015 – Zakup domków handlowych w ramach zadania: "Zakup choinki na Rynek Miasta oraz domków handlowych"

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 30.10.2015 r. do godz. 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

 

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

 

Ustroń, dn. 22.10.2015 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:113 Zakup domków handlowych w ramach zadania: \\\\\\\"Zakup choinki na Rynek Miasta oraz domków handlowych\\\\\\\"
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:22.10.2015 13:58
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:17.11.2015 09:02