OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr SP2.ZP.271.3.04.2015

Dyrektor Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu bonów towarowych w postaci elektronicznych kart podarunkowych do zrealizowania w punktach handlowych na terenie minimum Powiatu Cieszyńskiego, w następujących rodzajach i wartościach:

 1. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 230 PLN w ilości 3 sztuki
 2. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 250 PLN w ilości 16 sztuk
 3. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 280 PLN w ilości 37 sztuk
 4. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 320 PLN w ilości 10 sztuk
 5. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 350 PLN w ilości 3 sztuki
 6. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 380 PLN w ilości 2 sztuki
 7. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 390 PLN w ilości 3 sztuki
 8. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 420 PLN w ilości 5 sztuk
 9. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 450 PLN w ilości 3 sztuki
 10. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 490 PLN w ilości 5 sztuk
 11. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 520 PLN w ilości 3 sztuki
 12. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 550 PLN w ilości 2 sztuki
 13. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 590 PLN w ilości 6 sztuk
 14. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 690 PLN w ilości 5 sztuk

Wymagany okres ważności kart podarunkowych: minimum 24 miesiące.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Grażyna Tekielak 33 8542-545

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 16.11.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 04.11.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

KRYTERIUM 1

Cena oferty – łączna cena brutto, za dostawę wszystkich kart podarunkowych.

CENA 90 %. W tym kryterium wykonawca może uzyskać max 90 punktów.

W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = cena najniższa / cena badana x 100 punktów x 90 %  

KRYTERIUM 2

Dostępność sieci dla elektronicznych kart podarunkowych – rozumiana jako suma punktów handlowych honorujących elektroniczne karty podarunkowe na terenie Powiatu Cieszyńskiego wymienionych w formularzu – Lista Punktów Handlowych honorujących elektroniczne karty podarunkowe

DOSTĘPNOŚĆ SIECI DLA ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH 10%. W tym kryterium wykonawca może max uzyskać 10 punktów.

W kryterium „dostępność sieci dla elektronicznych kart podarunkowych” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = dostępność sieci badana / dostępność sieci najwyższa x 100 punktów x 10 % 

 

OCENA OFERTY = KRYTERIUM 1 + KRYTERIUM 2

 

Ustroń, dn. 27.10.2015  r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SP2 04 Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:27.10.2015 12:28
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:03.12.2015 12:30