OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr G1.ZP.271.3.01.2015

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. prof. Jana Szczepańskiego w Ustroniu

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 1 w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Gimnazjum nr 1 w Ustroniu bonów towarowych w postaci elektronicznych kart podarunkowych do zrealizowania w punktach handlowych na terenie minimum Powiatu Cieszyńskiego, w następujących rodzajach i wartościach:

  1. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 680 PLN w ilości 4 sztuki
  2. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 700 PLN w ilości 9 sztuk
  3. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 720 PLN w ilości 28 sztuk

Wymagany okres ważności kart podarunkowych: minimum 24 miesiące.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Krzysztof Woźniak 33 8545-662

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 1 w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 12.11.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

KRYTERIUM 1

Cena oferty – łączna cena brutto, za dostawę wszystkich kart podarunkowych.

CENA 90 %. W tym kryterium wykonawca może uzyskać max 90 punktów.

W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = cena najniższa / cena badana x 100 punktów x 90 %

KRYTERIUM 2

Dostępność sieci dla elektronicznych kart podarunkowych – rozumiana jako suma punktów handlowych honorujących elektroniczne karty podarunkowe na terenie Powiatu Cieszyńskiego wymienionych w formularzu – Lista Punktów Handlowych honorujących elektroniczne karty podarunkowe

DOSTĘPNOŚĆ SIECI DLA ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH 10%. W tym kryterium wykonawca może max uzyskać 10 punktów.

W kryterium „dostępność sieci dla elektronicznych kart podarunkowych” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = dostępność sieci badana / dostępność sieci najwyższa x 100 punktów x 10 %

OCENA OFERTY = KRYTERIUM 1 + KRYTERIUM 2

 

Ustroń, dn. 03.11.2015  r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:G1 01 Dostawa bonów towarowych w postaci elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 1 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:03.11.2015 13:27
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:07.12.2015 13:45