OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.117.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej stosownie do Uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej Nr XI/120/2015 z dnia 29.10.2015 r.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

  1. pozyskanie urzędowych kopii map zasadniczych w odpowiedniej skali, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym z przeznaczeniem do celów planistycznych - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. przeprowadzenie procedury formalnoprawnej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikającej z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej w ciągu całego okresu sporządzania projektu planu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1527 z dnia 19.09.2003 r., z późn. zm.)
  3. opracowanie projektu miejscowego planu w zakresie zgodnym z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4. przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania, w tym opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu wg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),
  5. opracowanie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne wykonanego do projektu zmiany planu, o ile zajdzie taka konieczność,
  6. sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennym,
  7. opracowania prognozy skutków finansowych do planu,
  8. sporządzenie metadanych planu zgodnych z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz. 489),
  9. wprowadzenie projektu planu do Edytora Aktów Prawnych stosowanego w Urzędzie Miasta Ustroń,
  10. przygotowanie pism przewodnich do instytucji, niezbędnej korespondencji, komunikatów i zawiadomień, wraz z nadaniem adresów.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Jarosław Grzybowski tel. 33 8579-323, Monika Erdmann 33 8579-338

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „ Konkurs ZP.271.3.117.2015 - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 02.12.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

 

Ustroń, dn. 24.11.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:117 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:24.11.2015 10:12
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:23.12.2015 12:26