OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.118.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie projektu kładki dla pieszych i ruchu rowerowego przy ujściu potoku Gościradowiec w ramach projektu RIT "Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły  - odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (lub zgłoszenia robót budowlanych), obejmującego budowę kładki dla pieszych i ruchu rowerowego przy ujściu potoku Gościradowiec na działce nr 5014/128  w Ustroniu, w ramach projektu RIT "Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły  - odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych”
 2. Zakres zamówienia obejmuje:
 1. Zaktualizowanie mapy do celów projektowych , wraz z pomiarami uzupełniającymi,
 2. Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
 3. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli jest wymagana),
 4. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej podłoża gruntowego (jeżeli jest wymagana),
 5. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
 6. Opracowanie projektu budowlanego dla planowanej inwestycji wraz z dojściem (dojazdem) do ul. Nadrzecznej oraz zaprojektowanie ścieżki z drugiej strony kładki w kierunku mostu nad rzeką Wisłą (ul. Grażyńskiego) o długości ok.  45 m. Kładka ma być dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
 7. Opracowanie operatu wodno-prawnego i pozwolenia wodno-prawnego (jeżeli są wymagane),
 8. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień branżowych w tym z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
 9. Uzyskanie w Starostwie Powiatowym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót (zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane) na wykonanie kładki dla pieszych,
 10. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 11. Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji  oraz docelowej organizacji ruchu (jeżeli są wymagane).
 1. Szczegółowość projektu budowlano-wykonawczego ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
 2. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, ostateczne rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 3. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekt - pięć egzemplarzy, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB).
 4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 07.07.1994. (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.( Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 5. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
 7. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.
 8. Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem wykonywania projektów przedstawić Zamawiającemu co najmniej 3 wizualizacje (3 różne propozycje rozwiązań technicznych) przedmiotu zamówienia.

Wszelkie uzgodnienia i prace niewymienione wyżej (a których posiadanie jest niezbędne) wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać we własnym zakresie w ramach zawartej umowy.

Przedmiot zamówienia powinien być wkomponowany w otoczenie. Poszczególne elementy zamówienia powinny współgrać ze sobą. Wykorzystane do realizacji zamówienia materiały mają być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

Dla terenu na którym realizowane będzie zadanie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Monika Maksymczak tel. 33 8579-314, Sławomir Bąk tel. 33 8579-322

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2016 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs ZP.271.3.118.2015 – Opracowanie projektu kładki dla pieszych i ruchu rowerowego przy ujściu potoku Gościradowiec w ramach projektu RIT "Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły  - odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych"

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 02.12.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 24.11.2015 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:118 Opracowanie projektu kładki dla pieszych i ruchu rowerowego przy ujściu potoku Gościradowiec w ramach projektu RIT "Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych"
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:24.11.2015 13:46
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:03.02.2016 14:17